Disclaimer

PRIVACY POLICY & COOKIES

Vastgoedbeheer Service is geregistreerd als handelsnaam in het handelsregister van de kamer van koophandel te Utrecht. Gegevensbescherming is een essentieel onderdeel van onze organisatie en willen u dan ook hier meer over informeren in onderstaand Privacy Beleid.

Alle gegevens die worden verzameld op de website Vastgoedbeheerservice.nl zijn puur en alléén ter verbetering van onze dienstverlening. En of om u te informeren over acties of wijzigingen aangaande onze dienstverlening. Uiteraard is hierbij zorgvuldigheid noodzakelijk. Wij zullen nooit zonder uw goedkeuring, uw persoonlijke gegevens nooit en te nimmer ter beschikking stellen aan andere commerciële of niet commerciële bedrijven. Mits dit op juridisch niveau gebeurt!

Dit privacybeleid is dan ook van toepassing voor het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vastgoedbeheer Service. De ingangsdatum en de geldigheid van dit privacybeleid/ voorwaarden is vanaf 01 januari 2020, met het bijwerken en of vervangen van dit privacybeleid door een nieuwe versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van u door ons zullen worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens intern opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik proberen te beschermen. En welke rechten u heeft, met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid. Dan kunt u altijd contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken. Onderstaand in dit privacybeleid zullen wij dan ook de contactgegevens van deze persoon aan u mededelen.


Gegevensverwerking

In dit gedeelte kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zullen zijn.


Doel van de verwerking van gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. En dan met name op het gebied van vastgoedbeheer, huur en verhuurbemiddeling en of voor onze bedrijfsvoering. Dit laatste voor de werving en selectie van personeel en de administratieve verwerking ervan. Daarbij verwerken wij ook gegevens voor het beheer van de website en het verzenden van email nieuwsbrieven. Dit alles voor een beter management van ons bedrijf.

Verder gebruiken wij gegevens om (huur of beheer) overeenkomsten die wij met u sluiten. U kunt ten alle tijd uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken.


Persoonsgegevens

Indien u onze website bezoekt verwerken wij de volgende gegevens:

De naam van uw browser
Uw besturingssysteem
Locatiegegevens
Uw surfgedrag en clicks


U maakt een Account aan of schrijft u in, via onze website:

Dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens

Naam
Achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Documentnummer van uw paspoort of ID
Betaalgegevens
Inkomensgegevens
Alle overige gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.


Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons doorgeeft/bekendmaakt, of omdat wij ter bevordering van onze dienstverlening de gegevens van derden verkrijgen. U kunt dan denken aan vastgoedeigenaren, informatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.


Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de instanties waarmee wij samen werken. Dit voor bijvoorbeeld een huurderscheck, kredietwaardigheid en/of voor het aangaan van een huurovereenkomst. Op het moment dat u huurder wenst te worden, kunnen wij uw gegevens aan een specialistisch bureau vertrekken, dat ons een advies zal gaan geven over uw kredietwaardigheid. Dit bedrijf zal enkel en alléén een onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens uitvoeren. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door dit bedrijf neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Verder kunnen uw gegevens gedeeld gaan worden met eigenaren van vastgoed of de verenigingen van eigenaren kortweg VvE. Tevens kunnen uw gegevens worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, Aannemers, Schoonmaakbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders.

In het geval van woningverhuur kunnen indien nodig gegevens van vertrekkende woninghuurders worden gedeeld met woningzoekers.


Website Software

Joomla en Joomshaper

Onze Joomla website is ontwikkeld met software van Joomla en Joomshaper. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Joomla of Joomshaper maakt met onze ondersteuning gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Maar er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen voor deze doeleinden.


Webhosting One.com

One.com

Wij huren onze dataopslag/hosting bij het webhosting bedrijf One.com. One.com verwerkt onze eigen persoonsgegevens voor het aanbieden van hostingsdiensten. En krijgt geen inzage in uw gegevens. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ook One.com heeft passende technische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. U kunt deze bekijken via https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid


E-mail en mailinglijsten


Acymailing

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Acymailing. Acymailing zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Wanneer u daar op klikt en uitschrijft. Dan ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden dan door Acymaling beveiligd opgeslagen. Acymailing maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Acymailing behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Payment processors

Mollie B.V.

Voor het afhandelen van een (deel van) onze eventuele betalingen via onze website maken wij gebruik van het betaal platform van Mollie B.V. Mollie B.V. verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie B.V. behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Wilt u inzage in het privacy-beleid van Mollie B.V. Bezoek dan https://www.mollie.com/nl/privacy

PayPal


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij ook gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Wilt u inzage in het privacy-beleid van PayPal bezoek dan https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL


Facturatie en boekhouding


E-boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl. Wij delen hierin uw naam, adres en woonplaatsgegevens en of andere details met betrekking tot uw opdracht. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor onze eigen administratie en Facturen. En worden bewaard in de cloud van E-boekhouden. Wilt u inzage in alle voorwaarden van E-boekhouden.nl bekijk dan https://www.e-boekhouden.nl/voorwaarden

Vastgoed App

Wij gebruiken voor onze beheerdiensten van onze vastgoedportefeuille de vastgoed app van appedemic te vinden op https://vastgoed.app/. Wilt u inzage in het privacy beleid van de vastgoed.app bekijk dan https://vastgoed.app/privacyverklaring

Open Office

Voor het bijhouden van onze overige administratieve handelingen maken wij gebruik van de diensten van Open Office. Wij delen hierin niet uw naam, adres en woonplaatsgegevens en of andere details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor onze eigen administratie. En worden dus niet verzonden naar Open Office.


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens anders dan op uw aanvraag, bijvoorbeeld om op een later moment contact met u opnemen. Dan vragen wij u ten alle tijde expliciet eerst uw toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Vastgoedbeheer Service op grond van een wettelijke verplichting, worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij helaas gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft, niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Wanneer u dit bij ons aangeeft, zullen wij uw gegevens niet meer openbaar maken voor onze werknemers. Op grond van toepasselijke recht en administratieve verplichtingen (belasting) dienen wij wel alle facturen met uw persoonsgegevens minimaal 8 jaar te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Inhoudelijk betekent dit dat de persoon onderstaand dit privacy-beleid nog inzage heeft in uw persoonsgegevens.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval u uw gegevens wilt verwijderen administreren wij alleen geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vastgoedbeheer Service.

Wanneer u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Uw email adres, website, inlog en of n.a.w. gegevens worden door ons NOOIT aan derden doorgegeven en door ons alleen gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief.

Wanneer een gebruiker/bezoeker een account aanmaakt, ontvangt hij of zij automatisch onze nieuwsbrief. U kunt zicht te allen tijde weer afmelden op onze nieuwsbrief, door op de afmeld link te klikken onderaan elk verzonden nieuwsbrief.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Een cookie laat toe dat uw browser wordt herkend bij hernieuwd bezoek aan een website.


Welke gegevens verzamelt een cookie?

Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of leeftijd, maar kan wel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van uw computer ophalen.


Waarom gebruikt Vastgoedbeheer Service cookies?

Wij gebruiken cookies om onze websites goed te laten functioneren. En om de prestaties ervan te verbeteren. Daarnaast gebruiken we ook cookies om bijvoorbeeld onze bezoekersaantallen te meten.


Onze websites kunnen werken met de volgende typen cookies:

Functionele cookies Log Files

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren. Bijvoorbeeld: u logt in op een van onze websites; de cookie functioneert in dat geval als een soort ‘geheugen’, hij onthoudt dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet bij iedere nieuwe pagina die u bezoekt opnieuw in te loggen. Als u de cookie laat staan na het afsluiten van uw browser (veel browsers bieden de mogelijkheid cookies direct bij het afsluiten van de browser te wissen), hoeft u ook bij een nieuw bezoek aan de website niet in te loggen.


Cookies geplaatst door Google Analytics

Met de webanalyse-service Google analytics kunnen wij bijhouden hoeveel mensen een bepaalde website of webpagina bezoeken. Zo ontdekken wij welke (onderdelen van onze) websites populair zijn. Ook kunnen we inzicht krijgen in hoe gebruikers zich door onze sites bewegen. Vindt u gemakkelijk wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene pagina naar de andere voordat u de pagina vindt die u zocht? Met deze inzichten kunnen wij onze websites verbeteren.


Cookies van adverteerders

De onderhoud van de website Vastgoedbeheer Service kan soms betaald worden uit advertentie-inkomsten. Deze adverteerders plaatsen banners op onze websites en sommige van die banners maken gebruik van cookies die bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak een banner aan u is getoond. Op sommige van onze websites maken wij gebruik van Google Ads. Ook deze service maakt gebruik van cookies.


Double Dart-Cookies

Wij maken gebruik van externe advertentie bedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en service waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

De adverteerders die eventueel cookies kunnen plaatsen via onze site zijn: Google Adsense, Clickbank, PayPro, Daisycon, M4N, Adquick en Tradetracker of andere affiliate bedrijven waarmee wij samen werken. Deze website heeft geen toegang of controle over deze cookies die eventueel geplaatst kunnen worden door deze externe partijen. Wij raden u aan om u pc regelmatig op de te schonen van deze cookies.


Kan ik cookies ook uitzetten?

Dat kan via de instellingen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat een browser geen verschil maakt tussen cookies, die onthouden dat u bent ingelogd, en andere soorten cookies. Met andere woorden: als u het gebruik van cookies volledig uitschakelt, kan dat zorgen voor een verminderde prestatie van al onze websites.

Hier vindt u uitleg over het uitzetten en/of wissen van cookies in de meest gangbare browsers:

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.


Wijziging van deze verklaring

Vastgoedbeheer Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy - cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Als het nieuwe privacy of cookie beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail of via deze pagina op de hoogte.


Onze Contactgegevens: 

Vastgoedbeheer Service

Kuyperstraat 61
3601 VD Maarssen

Heeft u nog vragen, Neem vrijblijvend contact met ons op!

Managing Director

Managing Director

Dhr. J.J. Heijmans
Button

Connect

Search