Disclaimer

DISCLAIMER

Een ieder, die toegang heeft tot de website https://vastgoedbeheerservice.nl en deze website gebruikt voor welke doeleinden dan ook, stemt in met deze disclaimer:


Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website berusten uitsluitend bij Vastgoedbeheer Service, inschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66842824 en/of haar (toe)leveranciers en/of dochterondernemingen. Hierna te noemen Vastgoedbeheer Service.

Het is toegestaan om één kopie van het materiaal op deze website te downloaden voor eigen niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedbeheer Service mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd worden op welke wijze dan ook.

Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte logo's en/of andere aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende los materiaal zoals PDF, Offertes en of Foto's of enige andere informatie op de website of een gedeelte daarvan te wijzigen.


Aansprakelijkheid

Vastgoedbeheer Service besteedt de grootst mogelijke zorg om alle gegevens en informatie correct te vermelden op deze website. Het is goed mogelijk, dat er in de website van Vastgoedbeheer Service, dan wel andere gelieerde sites aan onze onderneming, onjuistheden en fouten in voorkomen.

Vastgoedbeheer Service aanvaardt dan ook géén enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens aan derden.

Vastgoedbeheer Service kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor geleden verlies of gederfde winst welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van deze informatie, dan wel voortkomt uit de technische gebreken.
Het downloaden van gegevens en of informatie van deze website geschiedt geheel voor eigen risico van u als gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites op deze website zijn slechts opgenomen ter informatie voor de bezoekers van deze website. Vastgoedbeheer Service geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op die sites, op welke wijze dan ook.

De door Vastgoedbeheer Service verzamelde gebruikersgegevens/cookies worden zoals omschreven in onze Privacy Policy verwerkt en behandeld.
Vastgoedbeheer Service spant zich tot het uiterste in, om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, handelsnamen, merken, logo's te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Vastgoedbeheer Service aanvaardt ook hier geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Vastgoedbeheer Service behoudt zich het recht voor, om een gebruiker het gebruik van onze diensten te weigeren.

Deze website https://vastgoedbeheerservice.nl, alsmede de websites naar welke middels deze website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.


Gebruik van deze website

U dient zich ten alle tijde als een goed gebruiker op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. Met dat in gedacht is het volgende beslist niet toegestaan. En kunnen we indien nodig gerechtelijke stappen gaan nemen.

Gebruik maken of verkeerd verspreiden van de inhoud van deze website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, openbare orde en/of deze gebruiksovereenkomst. Afbreuk makende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie plaatsen/verspreiden betreffende de goede naam van Vastgoedbeheer Service.

Handelen of handel voeren onder onze merk en of andere handelsnamen zijn in strijd met de rechten van Vastgoedbeheer Service en/of onze andere handelsnamen.

Virussen verspreiden en/of belasten of welke ander maatregel dan ook, om de goede werking van deze website te kunnen aantasten. Of de toegang tot deze website te te verhinderen en/of beperken. Dat het werk van Vastgoedbeheer Service in de breedste zin des woords kan schaden.

U informatie of persoonlijke gegevens bemachtigd van deze website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedbeheer Service of de betreffende persoon.

Aanbrengen van niet gevraagde of overeengekomen hyperlinks naar deze website, zonder voorafgaande toestemming van Vastgoedbeheer Service.


Toepasselijk recht

Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze Disclaimer en/of het verkeerd gebruik van deze website, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Heeft u nog vragen, Neem vrijblijvend contact met ons op!

Managing Director

Managing Director

Dhr. J.J. Heijmans
Button

Connect

Search